พญ.ณัฐชฎา กนกพัชรกุล

จักษุแพทย์

วุฒิบัตร

จักษุแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00
อังคาร 13:00 - 16:00
พฤหัสบดี 12:30 - 15:30