พญ. วรากานต์ ตั้งจตุพร
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

นัดหมายแพทย์
พญ.กฤติญา ชัยโชติจินดา
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

นัดหมายแพทย์
พญ.กลั่นแก้ว กลั่นนุรักษ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
พญ.กาญจนา วิบูลชัยชีพ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์หัวใจ

นัดหมายแพทย์
พญ.ขนิษฐา อิ่มวัฒนา
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.จงจิต อินทเวคิน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.จิตรพรรณี บุญทองคง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.จีรลักษณ์ ลิ้มอิ่ม
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

วิสัญญีแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.จุฬาภรณ์ แสงวิจิตร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ชฎา อารยางกูร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ชลธิดา เอี่ยมสำอาง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สูตินรีแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นัดหมายแพทย์
พญ.ชาลิสา นิตุธร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ทางเพศและแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

นัดหมายแพทย์
พญ.ฐิศิรักน์ ฉินนะโสต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์หัวใจ

นัดหมายแพทย์
พญ.ณัฐชฎา กนกพัชรกุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ถนอมศิริ สติฐิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมายแพทย์
พญ.ทวีพร กาญจนากาศ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นัดหมายแพทย์
พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู-คอ-จมูก

นัดหมายแพทย์
พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช

นัดหมายแพทย์
พญ.นปภา ฉายอำพร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.น้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ เเละวัยรุ่นเด็ก

นัดหมายแพทย์
พญ.นิสราพร สมานเกียรติสกุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

นัดหมายแพทย์
พญ.ปณิดา ลิ่มสุวรรณ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

รังสีแพทย์ เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขาร่วมรักษาของลำตัว

นัดหมายแพทย์
พญ.ปารีณา สุวัฒนะพงศ์เชฏ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์เฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูงช่องท้องและระบบประสาท

นัดหมายแพทย์
พญ.ผาณิต ฉายศิริ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

เเพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป เเละมะเร็งวิทยา

นัดหมายแพทย์
พญ.พชรพร ศรีเดช
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

นัดหมายแพทย์
พญ.พวงทอง ไทยเหนือ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.พอหทัย เตชธุวานันท์
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมายแพทย์