นพ. ต่อศักดิ์ โหระวงศ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ. ตุ๋ย รุ่งเจริญ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ทนงศักดิ์ เตรียมชัยศรี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กุมารเวชศาสตร์ – แพทย์แต่งตั้งตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน (เด็ก )

นัดหมายแพทย์
นพ. ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธนศิลป์ หวลมานพ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธนันท์ สมิทธารักษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธนุศักดิ์ ศรีใจ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธรณัส กระต่ายทอง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธัชชัย กิจกังวาล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธาริน นุ่นพันธ์
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีธัช อนันต์วัฒนสุข
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาผ่าตัดหัวไหล่ (Shoulder surgery) & เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีระ ศักดิยากร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีรัชชา วุฒิพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ข้อเข่าและข้อสะโพก Arthoplasty

นัดหมายแพทย์
นพ. นภทีป์ เสกขพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. นรินทร์ คุณกิตติ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกสันหลัง Spine Surgery

นัดหมายแพทย์
นพ. นิกร ลัทธิรมย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. นิธิคุณ บุญอิ้ง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. นิรมัล ปาเตีย
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นัดหมายแพทย์
นพ. ประชัน บัญชาศึก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ประพนธ์ โกวิทวัฒนา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. ประวิทย์ ส่งแสงเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ปรัชญา ปัญญารัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์