นพ. สมนึก ลัทธินานนท์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ. สุจินต์ สุขะหุต
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ. สุพจน์ พลานุสิตเทพา
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

สูตินรีแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคเลือด

นัดหมายแพทย์
นพ.จิตรภาณุ ญาณกิตติพิพัฒน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นัดหมายแพทย์
นพ.จิรัชย์ สอาดไพร
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
นพ.ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
นพ.ชยังกร ทนต์ประเสริฐ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์ระบบประสาท ชำนาญการด้านสมองและระบบประสาท

นัดหมายแพทย์
นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นัดหมายแพทย์
นพ.ณฐพล ลิตตรานนท์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ชำนาญการด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฏฐากร วิริยานุภาพ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฐธนนท์ อนันต์ฉัตรสกุล
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฐพล ปัสสวาท
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฐวุฒิ เติมทองนพคุณ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฐวุฒิ ชวาลภาฤทธิ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

นัดหมายแพทย์
นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์กีฬา

นัดหมายแพทย์
นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนเดช รักเพชรมณี ศัลยแพทย์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้อง

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีรพงษ์ ทิพยกานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเเพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมายแพทย์
นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์
นพ.ปกรณ์ จิตรชัยวรพันธ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์