นพ.ปวินท์ อัคราวณิชย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

นัดหมายแพทย์
นพ.ปัญญา ลีพึ่งธรรม / Panya Leepungtham, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ.พงษ์ทิพย์ วีระวานิช
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.พชร พารักษา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.พรชัย ลิขิตศานต์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.พลากุล ระงับพิษ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

นัดหมายแพทย์
นพ.พัฒนา สิริพิพัฒน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.พิทยา กนกจรรยา
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ชำนาญการโสต ศอ นาสิก

นัดหมายแพทย์
นพ.ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์หัวใจ

นัดหมายแพทย์
นพ.ไพโรจน์ เพชรกระจายแสง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นัดหมายแพทย์
นพ.ภาณุรัก เกตุพงษ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

นัดหมายแพทย์
นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นัดหมายแพทย์
นพ.วรชาติ จาตุประยูร / Vorachart Chatuprayoon, MD.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยกรรมระบบประสาท

นัดหมายแพทย์
นพ.วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรเเพทย์ เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

นัดหมายแพทย์
นพ.วันชัย นาถตระกูลพิทักษ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สูตินรีแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.วินัย ภูมิรัตนรักษ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
นพ.วิศิษฐ์ นครชัย
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.วีระชัย ไพรัชเวทย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ.ศิริชัย บุญชิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวินิจฉัย

นัดหมายแพทย์
นพ.ศิริพงษ์ เจียมสันดุษฎี
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมายแพทย์
นพ.ศุภสิน วงศ์บุญตัน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ.สมเกียรติ เตชะรัตนประเสริฐ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
นพ.สักกะ ณ ตะกั่วทุ่ง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

โสต ศอ นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.สักรินทร์ ผากา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์