Long Term Care ดูแลผู้สูงอายุรายเดือน 24 ชั่วโมง
05-มี.ค.-2562
ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง
         Velasook Senior Smart Village อีกหนึ่งทางเลือกของสถานที่พักฟื้นเพื่อผู้สูงอายุ อบอุ่นใจด้วยการดูแล เอาใจใส่ โดยบุคลากรสหสาขาวิชา และแพทย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการดูแล 24 ชั่วโมง ในผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน และผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัดใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้ดี หากได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ โดยมีการตรวจคัดกรอง เพื่อนำมาวางแผนเฉพาะราย พร้อมออกแบบโปรแกรมร่วมกับญาติ พร้อมติดตามประเมินผลสุขภาพรายบุคคล
  • บริการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด โดยสหสาขาวิชาที่ชำนาญ
  • บริการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เน้นการฝึกยืน ทรงตัว ออกกำลังกล้ามเนื้อแขน ขา
  • ฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง ฝึกพูด และการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆ ในผู้สูงอายุที่มีปัญหานอนติดเตียงและต้องมีการทำกายภาพ หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาอันสืบเนื่องจากการเป็นอัมพาต เช่น การพูด การกลืน การตอบสนอง เป็นต้น
หมายเหตุ : ราคาเหมาจ่ายนี้ รวมเฉพาะค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทางการพยาบาล เท่านั้น ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์, ทำหัตถการพิเศษ ทำแผล ดูดเสมหะ การใช้ oxygen เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Velasook Senior Smart Village

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน Tel : 0-2271-7000 ต่อ 40498

หรือ พว.รัตนา เกิดคล้าย โทร.09-5908-3684, พว.สมฤพร ภิญญาคง โทร.08-1647-3185