นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ ข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วัน เวลา