-

นายแพทย์อาจณรงค์ ผลบุณยรักษ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจิตเวชทั่วไป
วัน เวลา
เสาร์ 09:00 - 12:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00