-

นายแพทย์อินทณัฐ ผู้สันติ

แพทย์ประจำสาขาจิตเวช

วุฒิบัตร

อายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
พฤหัสบดี 16:30 - 19:30