นพ.ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา