นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์หัวใจ
วัน เวลา
จันทร์ 13:00 - 15:00
พฤหัสบดี 09:00 - 11:00
ศุกร์ 13:00 - 15:00
เสาร์ 13:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 11:00