พญ.ณัฐชฎา กนกพัชรกุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ถนอมศิริ สติฐิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช,ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมายแพทย์
พญ.ทวีพร กาญจนากาศ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.นปภา ฉายอำพร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ปารีณา สุวัฒนะพงศ์เชฏ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์ชำนาญการด้านภาพวินิจฉัยขั้นสูงช่องท้องและระบบประสาท

นัดหมายแพทย์
พญ.พวงทอง ไทยเหนือ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการด้านมะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมายแพทย์
พญ.พิลาสลักษณ์ นําชัยชนะกิจ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.รวงฤทัย ฉิ้มสังข์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ศิริกัญญา ศุภพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ไศลขวัญ พานิชศุภผล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

นัดหมายแพทย์
พญ.สุธีรา โตษยานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

นัดหมายแพทย์
พญ.อภิศรี แก้วพิบูลย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.อาจรีย์ เส้นทอง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเร็งวิทยานรีเวช

นัดหมายแพทย์