พญ.ทวีพร กาญจนากาศ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.นปภา ฉายอำพร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.พวงทอง ไทยเหนือ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.พิลาสลักษณ์ นําชัยชนะกิจ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.รวงฤทัย ฉิ้มสังข์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

นัดหมายแพทย์
พญ.ศิริกัญญา ศุภพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นาสิกแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ไศลขวัญ พานิชศุภผล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

นัดหมายแพทย์
พญ.สุจารี พิมลพันธ์ุ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นัดหมายแพทย์
พญ.สุธีรา โตษยานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

นัดหมายแพทย์
พญ.อภิศรี แก้วพิบูลย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์