พญ.ไศลขวัญ พานิชศุภผล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

นัดหมายแพทย์
พญ.สุจารี พิมลพันธ์ุ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นัดหมายแพทย์
พญ.สุธีรา โตษยานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

นัดหมายแพทย์
พญ.อภิศรี แก้วพิบูลย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์