พญ.หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
พุธ 10:00 - 12:00