โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศมาเลเซีย
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
22-มิ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

พร้อมบริการสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลที่ได้รับการรองรับให้เป็นสถานพยาบาล 1 ใน 3 ของประเทศไทย ที่สามารถตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ มาตรฐาน Malaysian FWCMS ซึ่งเป็นระบบข้อมูลออนไลน์ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย เช่น หน่วยงานภาครัฐมาเลเซีย นายจ้างมาเลเซีย บริษัทจัดหางานเอกชน สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียที่ประจำในประเทศนั้นๆ และแรงงานต่างชาติ รวมถึงสถานพยาบาล เพื่อบริหารจัดการระบบแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในประเทศมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ การขอ Visa การขอ Work Permit การคุ้มครองแรงงาน และการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างชาติ ( อ่านบทความ FWCMS กับความสำคัญของการตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศมาเลเซีย )

รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ประเทศมาเลเซีย
1.CBC  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
2.UA ตรวจปัสสาวะทั่วไป
3.STOOL ตรวจอุจจาระ
4.CXR เอกซเรย์ปอด
5.Anti HIV โรคเอดส์
6.Anti HCV Result ตรวจหาเชื้อไวรัส C
7.HBsAg Result ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B
8.MALARIA ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย
9.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ ผู้หญิง
10.VDRL  ( RPR ) ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
11.Blood group , RH หมู่เลือด
12.Microfilaria staining ตรวจโรคเท้าช้าง
13.FBS ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
14.Morphine ตรวจสารมอร์ฟีนในปัสสาวะ
15.Amphetamine ตรวจสารแอมเฟสตามีนในปัสสาวะ
16.ตรวจการได้ยิน
17.ตรวจวัดสายตา ตรวจตาบอดสี
18.ออนไลน์ประวัติ FWCMS
19.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

เอกสารเข้ารับบริการ
1.พาสปอร์ต และบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสาร อย่างละ 1ชุด
2.รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ
3.สามารถรอรับผลการตรวจร่างกายได้ภายใน 2 วันทำการ
4.ผู้รับบริการต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

หมายเหตุ
1.ผู้รับบริการต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หลังเที่ยงคืน หรือ ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง ( สามารถจิบน้ำเปล่าได้ )
2.สำหรับผู้รับบริการที่ต้องใช้แว่นสายตา ให้นำแว่นสายตามาด้วย
3.สุภาพสตรีที่มีประจำเดือนให้เลื่อนวันตรวจ จนกว่าประจำเดือนจะหายเป็นปกติ
4.หากต้องการตรวจสุขภาพตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป ทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 2312,2315