คลินิกอายุรกรรม
06-พ.ค.-2561
ดูแลอย่างเข้าใจ ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงสุขภาพโรคเรื้อรัง
คลินิกอายุรกรรม ให้บริการสำหรับผู้เข้ารับบริการที่มีปัญหาในโรคต่างๆ ด้วยมาตรฐานบริการ รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ” ในทุกกระบวนการ โดยอายุรแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรการรับรองจากแพทย์สภาเกี่ยวกับการตรวจรักษาที่มีประสบการณ์ ให้บริการทางการแพทย์ของสุขภาพตามอาการที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆ ในร่างกายโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมดูแลวางแผนการรักษาร่วมกัน อาทิ โรคระบบประสาทและสมอง, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคปอด, โรคติดเชื้อ, โรคเลือด, โรคข้อและรูมาตอยด์
  •  ให้การตรวจวินิจฉัย รักษาภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันโรคทั่วไป อาทิ โรคทั่วไป โรคระบาดตามฤดูกาล
  •  ให้การรักษาโรคประจำตัว ที่ต้องเข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
  •  บริการตรวจร่างกายทบทวนความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด
  •  บริการออกใบรับรองแพทย์ประเภทต่างๆ

Family Doctor...แนวทางการรักษาเสมือนดูแลคนในครอบครัว

ส่วนใหญ่แล้วโรคทางอายุรกรรมจะมีแนวทางการรักษาโดยการใช้ยา ที่จำเป็นต้องให้การดูแลด้วยบริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคระบาดตามฤดูกาล อาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน หรือการรักษากลุ่มที่มีปัญหาโรคประจำตัวโรคเรื้อรัง ซึ่งคลินิกอายุรกรรมมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ให้ความสำคัญกับการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ สร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันด้วยการให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีและการเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน โดยตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาแบบต่อเนื่องในเชิงเชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

รูปแบบการดูแลที่ให้บริการเสมือนเป็นแพทย์ประจำตัว-ประจำครอบครัว

ที่ดูแลต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งกำหนดแผนการดูแลรักษารายบุคคลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ Care Team Service ทีมแพทย์และพยาบาลที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาการรอคอย มีระบบการประสานงานจัดคิวพบแพทย์และเปิดประวัติเตรียมการรักษาก่อนโทรติดตามนัดให้เข้ารับบริการ

Insurance SURE มั่นใจในการใช้สิทธิประกันชีวิต

บริการสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิประกันชีวิตเมื่อมาใช้บริการในรูปของประกันบริษัทคู่สัญญาที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ สำหรับผู้รับบริการที่มีสิทธิประกันสุขภาพรายบุคคล หรือโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานที่มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัท สามารถมาตรวจรักษาเมื่อเจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ภายในวงเงินที่แสดงอยู่หน้าบัตรและตามสิทธิการรักษาของเงื่อนไขกรมธรรม์ ด้วยระบบแฟกซ์เคลมเพื่อยืนยันความคุ้มครองรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกับเครือข่ายบริษัทประกันคู่สัญญาชั้นนำคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 150 0900 ต่อ 5113, 5115