โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงานกลุ่มปฏิบัติงานพิเศษ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
09-ก.พ.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงาน
กลุ่มปฏิบัติงานพิเศษ

เช็กร่างกายให้ชัวร์ พร้อมเริ่มงานอย่างมั่นใจเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนจะเริ่มทำงาน เนื่องจากเเต่ละสถานประกอบการหรืออาชีพของแต่ละบุคคลจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน การตรวจสุขภาพจึงจำเป็นต้องตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของโรคติดต่อ เเละปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เเละความปลอดภัยภายในองค์กรตามมาตรฐานที่กำหนด

รายการตรวจSET 1
กลุ่มพื้นที่อับอากาศ
SET 2
กลุ่มทำงานที่สูง
SET 3
กลุ่มทำงานสัมผัสอาหาร
ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
4 รายการ
4 รายการ
4 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์อาชีวเวชศาสตร์
Physical Examination Occupational Medicineวัดความดันโลหิต ชีพจร 
Blood Pressure , Vital signsชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hightตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMIรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป
1 รายการ
7 รายการ
3 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBCตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
Glycated Hb (HbA1c)ตรวจการทำงานของตับ
SGOT (AST)ตรวจการทำงานของตับ
SGPT (ALT)ตรวจการทำงานของไต
B.U.Nตรวจการทำงานของไต
Creatinineตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ
Hepatitis A Aritibody (IgM)ตรวจอุจจาระ
Stool Examinationตรวจการเพาะเชื้อในอุจจาระ
Rectal swab cultureตรวจปัสสาวะ
Urine Examinationรายการตรวจเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย4 รายการ
4 รายการ

ตรวจการได้ยิน
Audiogramตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์
Plumonary function test by Spirometryตรวจสายตา อาชีวอนามัย
Occupational vision test by vision Screenerตรวจการมองเห็นระยะไกล
VA far Visionรายการตรวจเอกซเรย์ 
2 รายการ
2 รายการ
1 รายการ
เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-rayตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKGสิทธิพิเศษในโปรแกรม
ตามรายการที่กำหนด
ตามรายการที่กำหนด
ตามรายการที่กำหนด
บัตร Black Canyon ณ โรงพยาบาล100.-100.-100.-
ใบรับรองเเพทย์ 


ราคา 
2,800.-3,400.-1,900.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้

5. กรุณา ระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ เเละไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
6. ราคาดังกล่าวรวมใบรับรองเเพทย์ตามเงื่อนไขโปรแกรม
7. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. 
โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

9. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 มกราคม 2568

10. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4