เบาหวานและเฉพาะโรค
13-พ.ค.-2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบาหวานและเฉพาะโรค
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 4 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10468-69
,อาคาร 1 ชั้น 2 (อ.อารยา) โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10298-99 
พญ. อารยา ทองผิว

เบาหวานและเฉพาะโรค

นัดหมายแพทย์