-
โปรแกรมเหมาคลอด Premium
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
01-เม.ย.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมเหมาคลอด Premium

รายละเอียดเหมาคลอด Premium 
เหมาคลอด  Premium 
คลอดธรรมชาติ 43,000 .-
ผ่าคลอด 54,000 .-
ตรวจพัฒนาการเบื้องต้น 1 ครั้ง 


ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด 


ตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด 


ให้คำแนะนำการเตรียมเต้านมก่อนคลอดจากคลินิกนมแม่


ตรวจตัวเหลือง 


วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 1) 


วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 2) 


วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)


บัตรสมาชิก 
Gold Card
Gold Card
กระเป๋า Mom & Baby Set 


ภาพถ่ายกรอบลอย ค่าบริการเพิ่มเติม
1. ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ต่างๆ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารเพิ่มจากที่โรงพยาบาลจัดให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
2. การระงับความรู้สึกในการผ่าตัดคลอด ใช้วิธีฉีดยาชาทางไขสันหลัง หากต้องการใช้วิธีการดมยาสลบ หรือมารดามีความจำเป็นที่ต้องใช้ วิธีดมยาสลบ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
3. ในกรณีคลอดปกติที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยคลอด เช่น คิม (Forceps), เครื่องดูดสูญญากาศ (vacuum) คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
4. ในกรณีนอนเกินระยะเวลาของโปรแกรมคิดค่าบริการตามจริง
5. การคลอดครรภ์แฝดที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทารกคนหนึ่งใช้ สิทธิตามโปรแกรม ส่วนทารกแฝดคนต่อไปคิดค่าบริการตามจริง
6. มารดาที่มีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคใดๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว เห็นควรสงวนสิทธิการใช้โปรแกรม คลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลจะคิดค่าคลอด และค่ารักษาพยาบาล ตามที่เกิดขึ้นจริง
7. กรณีแพทย์ประเมินแล้วว่า มารดามีภาวะเสี่ยงระหว่างการคลอดบุตร ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มติมในการดูแลภาวะเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อนตามจริง เช่น ค่าแพทย์ ค่าวิสัญญีแเพทย์ ค่าเครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น
8. มารดาที่มีประวัติ HIV Positive, Herpes Simplex จะมีค่าใช้จ่าย ของใช้แยกต่างหาก โดยโรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง
9. กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากโปรแกรมเหมาจ่ายโรงพยาบาล คิดค่าใช้จ่ายตามจริง โดยมอบสิทธิประโยชน์ตามบัตร Paolo Member Card

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมแพทย์และค่าบริการแล้ว
2. ***หากต้องการทำหมันหลังคลอดจำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. กรณี คลอดก่อนกำหนด หรือเกิดภาวะความผิดปกติคิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. แพ็คเกจนี้ไม่ครอบคลุมกรณีตั้งครรภ์ลูกแฝด
6. ระยะเวลาการขายและเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
7. สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้น
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรี

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2201-2202
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn