-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
28-มี.ค.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety

"เลือกสุขภาพที่ใช่ ได้ตามใจ"

รายการตรวจHealthy Choose Variety 20 รายการ (Upper)
Healthy Choose Variety 20 รายการ (Lower) 
Healthy Choose Variety PLUS+ 20 รายการ
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
5 รายการ
5 รายการ
5 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examinationวัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signsชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hightตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMIตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VAรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
11 รายการ
11 รายการ
11 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBCตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugarตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDLตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.Nตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinineตรวจปัสสาวะ
Urine Examinationรายการตรวจเอกซเรย์2 รายการ 
2 รายการ 
2 รายการ
เอกซเรย์ปอด
Chest X-rayตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKGรายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง 1 รายการ1 รายการ
1 รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomenตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomenตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomenเลือกรับรายการตรวจสุขภาพเพิ่มตามเงื่อนไข
Set 1 : รายการเลือกตรวจเจาะลึกเฉพาะทางเลือกตรวจ 1 รายการ
เลือกตรวจ 1 รายการ
เลือกตรวจ 1 รายการ
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
CEA , CA19-9
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชาย
AFP , PSA
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งหญิง
CA125 , CA153 
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไสรัสตับอักเสบ
HBs Ag , Anti HBs
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
รวจคัดกรองไทรอยด์
TSH , FT4 , FT3
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
Set 2 : รายการเลือกตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง -
-
เลือกตรวจ 1 รายการ 
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือด
CT Calcium Score 

เลือกตรวจ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Thin Prep & Ultrasound Pelvis


เลือกตรวจ
ตรวจหามะเร็งเต้านม
Digital Mammogram


เลือกตรวจ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST


เลือกตรวจ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ECHO


เลือกตรวจ
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 ส่วน
Bone Dent 2 Part


เลือกตรวจ
สิทธิพิเศษในโปรแกรม

บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน ณ โรงพยาบาล
Complimentary Voucher
มูลค่า 100 บาท
มูลค่า 100 บาท
มูลค่า 200 บาท

บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี 

Paolo Member Card 

Silver Card 
Silver Card 
Gold Card

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ

Medical Check Up Report
ราคา3,900.-
3,900.-
5,900.-

เมื่อซื้อโปรแกรม
ตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety สามารถเลือกรับรายการตรวจเพิ่มเติมในราคาพิเศษได้เลย! 
***(จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก่อน)

รายการตรวจเพิ่มเติม

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
CEA, CA 19-9
1,000.-
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชาย
AFP, PSA
1,000.-
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งหญิงCA125, CA153
1,000.-
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบHBs Ag, Anti HBs
1,000.-
ตรวจคัดกรองไทรอยด์
TSH, FT4, FT31,000.-
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
U/S Upper Abdomen
2,000.-
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
U/S Lower Abdomen
2,000.-
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
PV, Thin Prep2,000.-
ตรวจหามะเร็งเต้านม
Digital Mammogram with U/S Breast2,000.-
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST2,000.-
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงECHO2,000.-
ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจCT Calcium Score2,000.-
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วนBone Dent 2 Part2,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. กรณี รายการเลือกรับเพิ่ม SET สุขภาพ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และต้องเข้ารับบริการวันเดียวกันเท่านั้น
6. ***หากลูกค้าเลือกซื้อโปรแกรมในสาขาที่ท่านไม่ต้องการหรือเลือกผิด ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบโปรแกรมนั้นเองทุกกรณี

7. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 31 กรกฏาคม 2567
9. โปรแกรมนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety 20 รายการ (Upper) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety 20 รายการ (Lower) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety PLUS+ 20 รายการ - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร - +
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชาย - +
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งหญิง - +
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ - +
ตรวจคัดกรองไทรอยด์ - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
ตรวจหามะเร็งเต้านม - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย - +
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง - +
ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ - +
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ