แพคเกจฝากครรภ์ 2565
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 30-ธ.ค.-2566
เพราะการฝากครรภ์และการดูแลที่ดี มีผลต่อทารกในครรภ์ สร้างครรภ์คุณภาพ เริ่มต้นที่ดูแลลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ จวบจนคลอด. ให้เขาเติบโตมีพัฒนาการและสุขภาพที่ดี

เงื่อนไขของโปรแกรมไม่ครอบคลุม กรณีดังต่อไปนี้ 
  1. การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
  2. การแท้งบุตร, การตั้งครรภ์นอกมดลูก
  3. การรักษาระหว่างตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ เจ็บครรภ์ก่อน
  4. กำหนด ครรภ์เป็นพิษ, เลือดออกขณะตั้งครรภ์, ครรภ์แฝด
  5. ค่ายารักษา, ยาประจำตัวต่าง ๆ ที่ต้องได้รับระหว่างตั้งครรภ์ และยาบำรุงนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
  6. การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดา
  7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
  8. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช

โทร .02 - 818 - 9000  ต่อ 100