วิสัยทัศน์ | Vision
"มุ่งสู่บริการที่ประชาชนทั่วไปยอมรับ และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน"
พันธกิจ | Mission
เรามุ่งมั่นให้บริการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานรวมถึงส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ เน้นความปลอดภัยและใส่ใจให้บริการ