Package ฝากครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 30-ธ.ค.-2566
โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย

          พัฒนาการและความสมบูรณ์ของลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ เป็นเรื่องที่คุณพ่อและคุณแม่ต้องให้ความสำคัญ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง มีโปรแกรมฝากครรภ์แบบเหมาจ่าย ที่ช่วยเตรียมความพร้อมของเจ้าตัวเล็กเมื่ออยู่ในครรภ์ 


โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย 10 ครั้ง และ 7 ครั้ง
          
  และโปรแกรมอัลตราซาวด์แบบ 2 มิติ และ 4 มิติ การตรวจหาความบกพร่องของลูกน้อยจากเลือด การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์
เงื่อนไขของโปรแกรมไม่ครอบคลุม กรณีดังต่อไปนี้ 
  1. การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
  2. การแท้งบุตร, การตั้งครรภ์นอกมดลูก
  3. การรักษาระหว่างตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ เจ็บครรภ์ก่อน
  4. กำหนด ครรภ์เป็นพิษ, เลือดออกขณะตั้งครรภ์, ครรภ์แฝด
  5. ค่ายารักษา, ยาประจำตัวต่าง ๆ ที่ต้องได้รับระหว่างตั้งครรภ์ และยาบำรุงนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
  6. การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดา
  7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
  8. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช

โทร .02 - 818 - 9000  ต่อ 100