Healthy Happy โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-มี.ค.-2564 ถึง 30-เม.ย.-2564

ยิ้มได้... พร้อมรับมือ
โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

No.โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร   ( Day Case )ราคา
1ส่องกล้องกระเพาะอาหาร  Gastroscope
8,900 
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ Colonoscope 12,900 
 3ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่  Gastro+Colonoscope
19,900 

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร  ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้
  • ค่าแพทย์ที่ปรึกษา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่องกล้อง
  • กรณีที่มีการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมหรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนอนพักฟื้น คิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นัดหมายตรวจสุขภาพ
@paolo_pld 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โทร.02-818-9000