นพ. สมนึก ลัทธินานนท์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ. สุจินต์ สุขะหุต
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.วสุพล จึงพัฒนปรีชา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.กลั่นแก้ว กลั่นนุรักษ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
พญ.วารีณา เลาหพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
พญ.อลิสรา ศรีนิลทา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยเเพทย์ เฉพาะทางด้านเต้านม

นัดหมายแพทย์