นพ.พชร พารักษา

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ
วัน เวลา