แพคเกจคลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
06-ม.ค.-2565 ถึง 30-มิ.ย.-2565

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย 
เงื่อนไขโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
1.   ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข และรายละเอียดโปรแกรมต้องทำการจองโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ก่อนวันคลอดจริง 2 สัปดาห์
2.   ในวันที่รับบริการคลอดบุตร ราคาโปรแกรมจะถูกหักออก ตามมูลค่าเงินจอง เนื่องจากผู้ใช้บริการได้ชำระเงินจองคลอดล่วงหน้าแล้ว
3.   ในกรณีจองคลอดเหมาจ่ายเป็นวิธีการคลอดปกติ หากในวันจริงไม่สามารถคลอดได้ และเปลี่ยนวิธีการคลอดโดยผ่าคลอด ทางโรงพยาบาลอนุญาตให้ใช้ราคาโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายสำหรับการผ่าคลอด โดยจะคิดค่าบริการส่วนเกิน
4.   กรณีตั้งครรภ์แฝดสามารถใช้เงื่อนไขโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายได้ โดยใช้สิทธิทารกได้1คน กรณีทารกแฝด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
5.   กรณีที่มารดาหรือบุตรมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วย ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีนอนเกินวันที่โรงพยาบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจะถูกคิดตามความเป็นจริง


โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการต่อไปนี้
1.   ในกรณีคลอดปกติ ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยคลอด เช่น คีม (Forcep) หรือ เครื่องดูดสูญญากาศ (Vacuum) ทางโรงพยาบาลคิดค่าบริการเพิ่มเติมรายละ 500 บาท
2.   ยา และเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด หรือการทำผ่าตัดอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ ผ้ารัดหน้าท้อง เป็นต้น ทางโรงพยาบาลคิดค่าบริการต่ามค่าใช้จ่ายจริง
3.   กรณีการคลอด ที่ต้องเข้ารักษาต่อที่ หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) / Refer out
4.   มารดาที่มีประวัติ HIV Positive, Herples Simplex และ HBs Ag Positive จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกห้องเด็กและเบิกของใช้ต่างหาก ในโปรแกรมคลอดปกติ ไม่รวมค่าใช้ยาระงับปวด และค่าวิสัญญีแพทย์
5.   ไม่ครอบคลุมกรณีทารกตัวเหลืองและต้องนอนเพื่อส่องไฟหรือพิการโดยกำเนิด
6.   ไม่ครอบคลุมการนัดหมายทำคลอดนอกเวลาทำการปกติ
7.   ไม่ครอบคลุมสำหรับมารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร ภาวะครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง, ครรภ์แฝดที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, ปอด, ไต, มะเร็ง ตกเลือดก่อนคลอด หรือหลังคลอด รกติดแน่น หรือมีประวัติการผ่าตัดหลัง
8.   ไม่ครอบคลุม ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ค่าวัคซีน ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เพิ่มเติมจากการคลอดธรรมชาติ หรือผ่าตัดคลอดปกติ เช่น กรณีมีการติดเชื้อ
9.   ภาวะตกเลือก หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ เครื่องมือที่ใช้ช่วยคลอด ได้แก่ เครื่องดูดสูญญากาศ ครีมช่วยคลอด เป็นต้น

หมายเหตุ

1. โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายดังกล่าว สำหรับมารดาที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคใดๆ ที่ทางแพทย์วินิจฉัยเห็นสมควรให้เข้ารับการบริการได้แบบปกติ
2. โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่สามารถใช้กับส่วนลดอื่นๆ ได้
3. สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย คลิก! 


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 02-577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line : @Paolorangsit

เพิ่มเพื่อน