ห้องพักผู้ป่วย Standard
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
ตึก A ชั้น 3 1,500.00 630.00 1,900.00 1,200.00 5,230.00