ตรวจสุขภาพ
06-พ.ค.-2561
สุขภาพคุณ ไว้ใจให้เราดูแล
   ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ เนื่องจากบางโรคในระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า

บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ออกแบบการบริการเพื่อให้คุณได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ครบวงจร รวมเรื่องการตรวจสุขภาพให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้แนวคิดแบบ One Stop Service อาทิ ตรวจเต้านมแบบดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ จึงทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ในความถูกต้อง และความรวดเร็วของการรายงานผลตรวจสุขภาพ
นอกจากนี้ ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการเลือกวิธีรักษา โดยประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติสามารถส่งต่อแพทย์เฉพาะทางได้ทุกสาขา ทั้งแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคทางนรีเวช กระดูกและข้อ เป็นต้น
เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ
    เราให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคทางพันธุกรรม ท่านสามารถเลือกตรวจตามความเหมาะสม ตามประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัว หรือภาวะสุขภาพที่ท่านกังวลเป็นพิเศษโดยมีการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับรายการผลตรวจสุขภาพ อีกทั้งสามารถปรึกษาแพทย์ประจำตัวเพื่อตรวจคัดกรอง หรือจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด อาทิ
• การตรวจสุขภาพเพื่อโยกย้ายถิ่นฐาน
• การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
• การตรวจสุขภาพเพื่อทำงานในประเทศและต่างประเทศ
• -การตรวจสุขภาพก่อนสมรส
• การตรวจสุขภาพเฉพาะระบบ เช่น การตรวจสุขภาพระบบทางเดินอาหาร หรือการตรวจสุขภาพหัวใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต เป็นต้น
พร้อมบริการออกเอกสารสำคัญความเห็นแพทย์หรือใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปใช้ในกรณีต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษา การเตรียมเข้าทำงาน นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่บริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ และการบรรยายให้ความรู้ทางการแพทย์ทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ องค์กรเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา และบริการฉีดวัคซีนต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงาน
   บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและจัดรายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท ทั้งผู้บริหารและพนักงาน โดยรายการตรวจขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบริษัท และความจำเป็นตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือ ลักษณะการทำงานที่ต้องการการตรวจบางรายการโดยเฉพาะครอบคลุมบริษัทชั้นนำกว่า 600แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 13 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 11398-99