-
พิเศษเดี่ยว
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
อาคาร 1 1,700.00 450.00 1,500.00 400.00 4,050.00