แผลเบาหวานที่เท้า ดูแลก่อน... ต้องเสียขา

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ยากต่อการรักษาและส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นๆ หากปล่อยเรื้อรังขาดการควบคุม