พิเศษเดี่ยว
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
อาคาร 1 1,700.00 600.00 2,200.00 1,100.00 5,600.00