ห้อง ICU พิเศษ
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
อาคาร 1 2,600.00 600.00 2,500.00 1,300.00 7,000.00