ห้องผู้ป่วยหนัก ICU เดี่ยว
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
2,500.00 500.00 2,000.00 500.00 5,500.00