15-มิ.ย.-2561
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรม“สุขภาพดีใกล้บ้าน” โดยออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านราณี 5 โดยมีการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพ โดยได้ความสนใจจากประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก Photo Gallary service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2