17-มิ.ย.-2563
มูลนิธิเวชดุสิต ร่วมกับ
เครือ โรงพยาบาลพญาไท เปาโล
จัดโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้
“เปลี่ยนวันว่างเป็นวันใหม่”
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
-----------------------

          ด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียด ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ที่นำรอยยิ้ม ความสุขไปจากหลาย ๆ คน เครือโรงพยาบาลเปาโล ร่วมกับกลุ่ม BDMS มูลนิธิเวชดุสิตฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษาผู้ป่วยยากไร้ ปี 2563" ที่ต้องการช่วยเหลือ ดูแล รักษา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนโอกาสในการรักษาตัวเองจากโรคภัยและการเจ็บป่วย 

          ทั้งนี้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ขออาสาร่วมมือทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ 

เปิดรับสมัครผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องการการรักษาด้านจักษุ ผ่าตัดต้อกระจก
 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ 
 1. เป็นผู้ป่วยที่มีผลการวินิจฉัยโรคและแผนการรักษา เป็นไปตามโครงการฯ ที่คณะแพทย์ร่วมจัดกับมูลนิธิฯ
 2. เป็นผู้ป่วยยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือขาดความสามารถในการชำระค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มโรคที่มูลนิธิฯ จัดโครงการขึ้น 
 3. มีสัญชาติไทย และ/หรือ สัญชาติตามที่มูลนิธิฯ ที่ร่วมโครงการกำหนด 
 4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 
 5. ผ่านหลักเกณฑ์ การคัดกรองหรือวินิจฉัยตามเงื่อนไขของกลุ่มโรคจากคณะแพทย์ 

เกณฑ์พิจารณาผู้ยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ประสบปัญหาขาดความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ต้องแสดงหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง ตามข้อความด้านล่างนี้เพื่อพิจารณา 
 1. หนังสือรับรองความเป็นผู้มีรายได้โดยออกจากองค์กรของภาครัฐ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจของผู้รับรอง (ระดับ 5 ดาวขึ้นไป) เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริง (รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน)
 2. เอกสารแสดงรายได้ในครัวเรือนต่อเดือน รวมกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาประเมินการรักษาในโครงการนั้น ๆ 
 3. เอกสารรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของภาครัฐ ที่ประสบปัญหาการรอคิวรักษาเป็นระยะเวลานาน และกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถชำระค่าพยาบาลได้ อาทิ พระภิกษุสงฆ์ ฯลฯ เป็นต้น 

ลักษณะต้องห้ามของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 
 1. มีประวัติเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือเป็นผู้ติดยาเสพติด 
 2. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(AIDS) และ / หรือ ผลการตรวจ HIV เป็น Positive 
 3. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2559 
 4. ผู้ป่วยซึ่งแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ และถือข้อวินิจฉัยของคณะแพทย์ร่วมโครงการฯ เป็นข้อสิ้นสุด 

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ขอสงวนสิทธิ์โดยให้ถือว่าผลการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลเปาโล รังสิต ให้เป็นที่สุด

ขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยยากไร้
 1. รวบรวมและส่งเอกสารข้อมูลของผู้ป่วยที่มีผลการตรวจวินิจฉัยและแผนการรักษา ทั้งหมดให้คณะแพทย์ในโครงการพิจารณาเบื้องต้น
 2. กรณีผ่านการพิจารณาจากคณะแพทย์ร่วมโครงการฯ ให้ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการได้ข้อมูลเกี่ยวกับ เศรษฐานะให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิ์ผู้ยากไร้ ดำเนินการพิจารณา ตามเอกสารและ / หรือ สัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัว 
 3. ผลการพิจารณาทั้งสองคณะกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์เท่านั้น จึงถือว่าผู้ป่วยผ่านเกณฑ์ผู้ยากไร้และรับเข้าโครงการฯ เพื่อการรักษาต่อไป 

หลักฐานในการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. หนังสือรับรองความเป็นผู้มีรายได้น้อย (ลงนามโดย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าชุมชน,จนท.ของรัฐ ระดับ5, สมาชิกสภาเขต,สมาชิกสภากรุงเทพฯ (ท่านใดท่านหนึ่งที่กล่าวมานี้)
 3. ผลการตรวจร่างกายล่าสุด ต้องไม่เกิน 6 เดือนเพื่อประกอบการพิจารณา
 4. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือที่แสดงถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ


ดาวน์โหลดใบสมัครปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่