แพทย์หญิง แอนน์ ตันติพินธวัตร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
อาทิตย์ 08:30 - 11:30

แพทย์หญิงแอนน์ ตันติพินธวัตร

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
อาทิตย์ 08:30 - 11:30