แพทย์หญิงอนงนาฏ ชินะผา

แพทย์ประจำสาขาอายุกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 16:00