แพทย์หญิงบุษรัตน์ สุลีสถิร

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

แพทย์จักษุสาขากระจกตา
วัน เวลา
อาทิตย์ 08:00 - 12:00

ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน