แพทย์หญิงณัฐพร สมสนิท

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจักษุทั่วไป
วัน เวลา
อาทิตย์ 13:00 - 16:00