พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
เสาร์ 09:30 - 11:00