พญ.อาจรีย์ เส้นทอง

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งวิทยานรีเวช

วุฒิบัตร

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งวิทยานรีเวช
วัน เวลา
🩺ชำนาญการ
โรคทางมะเร็งนรีเวช
ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

🎓ประวัติการศึกษา
 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
 วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช รพ.จุฬาลงกรณ์
ประกาศนียบัตรการส่องตรวจและผ่าตัดทางนรีเวช ศูนย์ฝึกผ่าตัดผ่านกล้อง ไทย-เยอรมัน รพ.ศิริราช