พญ. อัษรา เทพบัญชรชัย

ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี
วัน เวลา
ศุกร์ 16:00 - 19:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการ ศึกษา สถาบันการ ศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่