พญ. ณัฐสิรินทร์ หงส์วิบูลย์เวทย์

เฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา
พฤหัสบดี 16:00 - 17:30