ผศ.นพ. เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล

เวชศาสตร์การกีฬา

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 19:00
ความชำนาญ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sports Medicine and Arthroscopic Surgery
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
คุณวุฒิทางการศึกษา
* พ.ศ. 2537 แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* พ.ศ. 2541 ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
* พ.ศ. 2544 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
* พ.ศ. 2548 Certificate fellowship in Arthroscopic and Reconstructive Orthopedic Surgery at Perth Orthopaedic and Sports Medicine Center, Australia
* พ.ศ. 2549 Certificate Fellowship in Orthopedic Surgery, AO International, Friedrich-Schiller-University, Germany
* พ.ศ. 2549 Certificate Clinical Fellowship (CPEP) at Shoulder and Sports Medicine, Osaka Kosei-Nenkin Hospital, Japan