นพ. ภีญญ์ สามัญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
วัน เวลา
พุธ 08:00 - 12:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 12:00