นพ. ประวิทย์ ตันติวัฒนาศิริกุล

ศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ทั่วไป
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00