นพ.ธนัฐรักษ์ พูนวงศ์ประเสริฐ

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน เเขนงสาธารณสุขศาสตร์ เเพทย์ประจำแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ

วุฒิบัตร

นพ.ธนัฐรักษ์ พูนวงศ์ประเสริฐ
วัน เวลา