นพ.กิตติชัย มงคลกุล

Information Not found.

วุฒิบัตร

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา
จบแพทยศาสตรบัณฑิต : เกียรตินิยมอันดับสอง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556
วุฒิบัตรเฉพาะทาง (Board) : วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2556 – 2557
  • โรงพยาบาลราชวิถี   กรุงเทพฯ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน (แพทย์บางเวลา) 6 กันยายน พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน