นพ. ภักดี สรรค์นิกร

แพทย์เฉพาะทางหูคอจมูก เชี่ยวชาญด้านมะเร็งศีรษะและลำคอ

วุฒิบัตร

หู คอ จมูก
วัน เวลา
ศุกร์ 13:00 - 15:00
title


ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถคือเป้าหมายของเรา

นายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก เชี่ยวชาญโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ หัวหน้าคลินิก หู คอ จมูก โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ซึ่งนอกจากเป็นคุณหมอผ่าตัดรักษาผู้ป่วยแล้วยังเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ พร้อมกับศึกษาหาความรู้ พัฒนาการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นวิทยากรสาธิตการผ่าตัดให้แก่แพทย์ หู คอ จมูก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กลุ่มเอเชียตะวันออกฉียงเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ทุกวันนี้คุณหมอได้รับความไว้วางจากผู้ป่วยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในการเข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง


ผมยึดหลักการทำงานแบบง่ายๆ คือเต็มที่กับความเป็นแพทย์

ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในวิชาชีพแพทย์

ใช้เวลาอยู่กับการรักษาผู้ป่วย และการเรียนการสอนในวิชาชีพแพทย์

สั่งสมประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยมากว่า 35 ปี
นายแพทย์ภักดี มีผลงานด้านการรักษาผู้ป่วยที่โดดเด่นโดยเฉพาะทางด้านหู คอและจมูก ประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 35 ปี นพ. ภักดีกล่าวว่า เราต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านการผ่าตัดมะเร็งที่ศีรษะ และลำคอให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันจำนวนแพทย์ด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร อีกทั้งยังต้องศึกษาความรู้ทางการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในประเทศไทยเราพบผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทาง หู คอ จมูก อยู่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ เช่น ทอนซิลอักเสบ คออักเสบ ปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย โพรงจมูก ไซนัส รวมถึงมะเร็งศีรษะ และลำคอซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยลำดับต้นๆ และพบได้ทั้งเพศชายและหญิง โดยตำแหน่งที่อาจเป็นมะเร็ง ได้แก่ จมูก โพรงหลังจมูก โพรงอากาศไซนัส ช่องปาก (ริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เหงือก เพดานปาก กระดูกขากรรไกร) ซึ่งโรคที่กล่าวมานี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ

ให้ความเป็นกันเอง...เพื่อลดความกังวลใจ
คุณหมอจะให้ความเป็นกันเองเหมือนพูดคุยกับญาติ เพื่อให้ผู้ป่วยกล้าพูด กล้าถามในสิ่งที่ตนเองกังวลอยู่ และให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโรค หรืออาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยให้ทราบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมให้คำแนะนำถึงแนวทางการรักษา แนวทางการดูแลตนเอง ทั้งก่อนและหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ไม่กลับไปเป็นซ้ำ หรือกลับมาทุกข์ทรมานเช่นเดิม

วุฒิการศึกษา

·       .. 2521 วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

·       ..2523  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

·       ..2525  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาโสต ศอ นาสิก บัณฑิต

                     วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

·       ..2527  วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิก

                     โรงพยาบาลราชวิถี

·       .. 2530 โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ด้านการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ที่ Kagoshima University

                     ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการ

·       Comparison of Outcomes for Stapleand Conventional Closure ofthe Pharynx Following Total Laryngectomyแหล่งเผยแพร่ Journal the Medical Association of Thailand ISSN 0125-2208 Vol.96 Suppl.3 March 2013

·       Endoscopic Selective Neck Dissection of Level I-III via Modified Facelift or Retroauricular Approach แหล่งเผยแพร่ Atlas of Head and Neck Surgery Endoscopic and Robotic Neck Surgery สำนักพิมพ์ PANMUN

รางวัลเกียรติยศ

·       ประกาศนียบัตรให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จากสมาคม Korean Society Thyroid – Headand Neck Surgery กุมภาพันธ์ 2559 ถือเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับเกียรติจากสมาคมนี้