นพ. กิตติพงศ์ ชัยบุตร

ศัลยกรรมโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์โรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
วัน เวลา
จันทร์ 16:00 - 19:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรศาสตร์ทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย